بخشودگی جرایم مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، مالیاتی تکلیفی، مالیات مستغلات و...)

بخشودگی جرایم مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، مالیاتی تکلیفی، مالیات مستغلات و...)

بنا بر بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی، مودیانی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌ شده خود اقدام نمایند. مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی خواند بود.

نظر به اینکه مهلت مذکور به روزهای پایانی نزدیک گشته است مودیان محترم مالیاتی می‌بایست هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی سنوات پیشین خود اقدام نمایند.

متن بخشنامه شماره ۰۵-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۲۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی:

با عنایت به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۴۳-۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۴ هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و با توجه به وضعیت اقتصادی و به‌منظور حمایت از تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات ‌های مستقیم، بدین‌وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودیانی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن اداره‌کل تفویض می‌گردد.

بنابراین در صورتی که هر یک از مودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره‌های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین‌شده اقدام نمایند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم متعلقه قابل بخشودگی می‌باشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده‌اند درخصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می‌باشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تقویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می‌باشد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع‌رسانی لازم را به منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یاد شده به‌عمل آورند.

تعداد بازدید: ۳۰۱۴